Ngã 3 Tiếng Anh Là Gì

  -  
* noun- Three-way crossroads, T-junction.- Turning point.= ngã ba lịch sử vẻ vang +: A historical turning point.- cross - road; crossing= ngã ba sông +: confluence
Below are sample sentences containing the word "ngã ba" from the Vietnamese - English. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ngã ba", or refer lớn the context using the word "ngã ba" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Ngã 3 tiếng anh là gì


1. Tôi đã kẹt trên ngã ba đường.

I was at a crossroads.

2. There"sa không nhiều spade ́cào một " ngã ba một cuốc ".

There's a little spade an'rake an'a fork an'hoe.

3. Ban thống trị khu di tích lịch sử hào hùng Ngã ba Đồng Lộc.

The buildings in the historic district fall into three classifications.

4. Thay vị thế, sẽ sở hữu những ngã ba đường và vị trí rẽ bên trên đường, chưa nói đến những ổ con kê bất ngờ.

Rather, there will be forks & turnings in the road, khổng lồ say nothing of the unanticipated bumps.

5. Ngã ba (lưu giữ, được xuất bản vào thay kỷ 12) với các thành phần của phía đông là lâu đời nhất.

Xem thêm: Thanh Toán Napas Là Gì - Những Lợi Ích Và Cách Sử Dụng Thẻ Napas

The bergfried (the keep, built in the 12th century) và parts of the eastern side are the oldest.

6. Từ ngã ba sông này, cái chảy thẳng theo hướng Đông Nam khoảng tầm 619 km (385 mi) trước khi đến thành phố Saltos del Guaira, Paraguay.

From the confluence the river flows in a generally southwestern direction for about 619 km (385 mi) before encountering the thành phố of Saltos del Guaira, Paraguay.

7. Nằm ở ngã ba của hệ thống đường chủ yếu "T-style", Cáp Nhĩ Tân là một trung trọng tâm đường sắt đặc biệt quan trọng của quanh vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Located at the junction of "T-style" mainline system, Harbin is an important railway hub of the Northeast trung quốc Region.

8. Phnôm Pênh, nằm ở vị trí ngã ba sông Bassac, sông Mê Kông và sông Tonle Sap, là cảng sông duy nhất có khả năng chào đón tàu 8.000 tấn trong dịp mưa và tàu 5.000 tấn trong đợt khô.

Phnom Penh, located at the junction of the Bassac, the Mekong, và the Tonle Sap rivers, is the only river port capable of receiving 8,000-ton ships during the wet season và 5,000-ton ships during the dry season.

9. Xung quanh ra, khi rất nhiều tay lái trước tiên giải thích cho loại xe vẫn bị hoảng sợ rằng ổ voi lù lù sinh hoạt ngã ba đường thực chất là một đơn vị hàng, cùng không sao, cứ tiếp tục lái, toàn bộ các xe cộ khác trên mặt đất từ thời đặc điểm đó trở đi vẫn biết điều này.

Xem thêm: Se, He, Be About Là Gì ? About Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Besides, once the first drivers explain to lớn their confused oto that the giant chicken at the fork in the road is actually a restaurant, and it's okay khổng lồ keep driving, every other car on the surface of the Earth will know that from that point on.