Lớp Học Thêm Tiếng Anh Là Gì

  -  
Từ vựng tiếng Anh về chủ thể dạy dỗ sẽ giúp các bạn nói đến lịch học của chính mình, trường mình đang học, môn học mình đã theo, điểm thi vào cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Lớp học thêm tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, bệnh chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: thầy giáo thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức rước tín đồ học có tác dụng trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (Việc có tác dụng của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinch ĐH, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình tất cả sẵn.

▪ Làm bài toán tận nơi, ko buộc phải chuyên chở.

▪ Thời gian đào tạo và giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy vi tính kết nối Internet bình ổn, tai nghe, microphone bảo đảm cho Việc dạy học online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học trực tiếp 1 thầy 1 trò suốt cả buổi học tập.

▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức.

Xem thêm: Tiếng Anh Lĩnh Vực Truyền Hình Tiếng Anh Là Gì, Kênh Truyền Hình Tiếng Anh Là Gì

▪ Lộ trình được thiết kế với riêng cho từng học viên không giống nhau.

▪ Dựa bên trên mục tiêu, đặc điểm từng ngành việc của học tập viên.

▪ Học phần đa thời gian đầy đủ khu vực, thời hạn biến hóa năng động.


*

▪ Được học trên môi trường thiên nhiên chuyên nghiệp hóa 7 năm kinh nghiệm tay nghề đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh.

▪ Cam kết cổng output bằng văn uống bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến khi chấm dứt đầu ra output.

▪ Tặng Ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn thế giới và tư liệu vào quá trình học.

▪ Đội ngũ giáo viên xịn, bên trên 900 Toeic.

Xem thêm: Nó Có Thể Nói Rằng Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Về Cách Đưa Ra Ý Kiến


*

A/an/the là những tự rất là quen thuộc trong giờ anh, bọn chúng được Hotline là mạo từ bỏ. Có 2 các loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác minh và mạo tự xác định.
1.Cấu trúc: Make + somebody + bởi vì sth (Sai khiến ai đó làm gì)Ví dụ:The robber makes everyone lie down - Tên chiếm bắt đầy đủ người nằm xuống

*

donghotantheky.vn Learning System - Hệ thống học tập tiếng Anh giao tiếp toàn vẹn cho người new ban đầu.