Utc

  -  

Current time in UTC/GMT-7 time zone is 19:11:23. UTC-07 time is 7 hours behind from the UTC time (Universal Time).

Bạn đang xem: Utc


UTC-07 time khổng lồ UTC in 12-hour time format.

Xem thêm: Support Là Gì? Nghĩa Của Từ Support Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Support

UTC-7 TimeUTC/GMT Time
12:00 AM07:00 AM
01:00 AM08:00 AM
02:00 AM09:00 AM
03:00 AM10:00 AM
04:00 AM11:00 AM
05:00 AM12:00 PM
06:00 AM01:00 PM
07:00 AM02:00 PM
08:00 AM03:00 PM
09:00 AM04:00 PM
10:00 AM05:00 PM
11:00 AM06:00 PM
12:00 PM07:00 PM
01:00 PM08:00 PM
02:00 PM09:00 PM
03:00 PM10:00 PM
04:00 PM11:00 PM
05:00 PM12:00 AM
06:00 PM01:00 AM
07:00 PM02:00 AM
08:00 PM03:00 AM
09:00 PM04:00 AM
10:00 PM05:00 AM
11:00 PM06:00 AM

UTC-07 time to lớn UTC in 24-hour time format.

Xem thêm: Tỷ Giá Vitae Hôm Nay 16/08/2021, Biểu Đồ Vitae Vitae

UTC-7 TimeUTC/GMT Time
00:0007:00
01:0008:00
02:0009:00
03:0010:00
04:0011:00
05:0012:00
06:0013:00
07:0014:00
08:0015:00
09:0016:00
10:0017:00
11:0018:00
12:0019:00
13:0020:00
14:0021:00
15:0022:00
16:0023:00
17:0000:00
18:0001:00
19:0002:00
20:0003:00
21:0004:00
22:0005:00
23:0006:00

UTC-7 Time Zones

List of time zones with UTC-07 time offphối.

Time Zone AbbreviationTime Zone Name
MSTMountain Standard Time (North America)
PDTPacific Daylight Time (North America)