ABYSS LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ ABYSS

  -  
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "abyss", trong bộ từ điển Từ điển Anh - donghotantheky.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ abyss, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ abyss trong bộ từ điển Từ điển Anh - donghotantheky.vnệt

1. Full-bore and into the abyss.

Bạn đang xem: Abyss là gì, nghĩa của từ abyss

Hết tốc lực, tiến vào địa ngục nào.

2. The Republic is on the brink of an abyss.

Nền Cộng hòa đang nằm bên bờ vực thẳm.

3. Every step I took brought me closer to the abyss.

Mỗi bước tôi đi đưa tôi tới gần hơn vực thẳm.

4. We"re all standing at the edge of the abyss, paralyzed by fear!

Tất cả đều đang đứng trên bờ vực thẳm, tê dại vì nỗi sợ hãi.

5. There were many moments when I gave up, sinking into a dark abyss.

Có rất nhiều lần tôi đã đầu hàng, đắm chìm trong vực sâu tối tăm.

6. The Laurentian Abyss is seven miles below sea level, deepest place on our planet.

Vực Laurentian nằm sâu 7 dặm dưới mặt nước biển, nơi sâu nhất của hành tinh chúng ta.

7. As I ascend to the apex of my ambitions, he sinks further into the abyss.

Như khi ta có được đỉnh cao của tham vọng của mình, Thì hắn chìm xuống tận vực sâu.

Xem thêm: Giới Thiệu Về Mobilego Là Gì ? Mobilego Hoạt Động Ra Sao, Nó Có Tính Năng Gì ?

8. Or will your insatiable hunger to uncover the truth push you deeper into the abyss?

Hay mày sẽ vẫn khát khao mong bóc trần cái sự thật đã dìm mày sâu hơn xuống?

9. She was the one that discovered Break in a fatal condition after he came out of the Abyss.

Cô cũng là người phát hiện ra Break đang trong tình trạng nguy kịch sau khi anh thoát ra từ Abyss.

10. You"re teetering on the abyss between life and death, which is why I"m still able to reach you.

Con đang chơi trò bập bênh trên bờ vực giữa sự sống và cái chết đó chính là lý do tại sao ta vẫn có thể đến với con

11. “A star” —the Lord Jesus— opens the smoky pit of the abyss, and a horde of locusts swarms forth.

“Một ngôi sao”—Chúa Giê-su—mở vực sâu bốc khói, và một bầy châu chấu đông nghịt từ dưới bay lên.

12. Their priests, who had the opportunity to unite the people in following God’s Law, led the nation into the abyss of political infighting.

Những thầy tế lễ của họ, có cơ hội hợp nhất dân sự theo Luật Pháp Đức Chúa Trời, đã đẩy dân tộc xuống vực sâu cấu xé chính trị.

13. At Revelation 20:1-6, Christ Jesus is described as “an angel coming down out of heaven with the key of the abyss and a great chain in his hand.”

Nơi Khải-huyền 20:1-6, Giê-su Christ được miêu tả là “vị thiên-sứ trên trời xuống, tay cầm chìa-khóa vực sâu và một cái xiềng lớn”.

14. 2 He opened the shaft* of the abyss, and smoke ascended out of the shaft* like the smoke of a great furnace, and the sun was darkened,+ also the air, by the smoke of the shaft.

+ 2 Ngôi sao ấy mở hầm dẫn đến vực sâu, khói từ hầm bay lên như khói của một lò lửa lớn, cả mặt trời lẫn không khí đều trở nên tối tăm mù mịt+ bởi khói ra từ hầm.

15. Thus it was in 1945 that the symbolic “scarlet-colored wild beast” ascended “out of the abyss,” and the symbolic harlot, “Babylon the Great,” again climbed onto its back, where she shamelessly sits to this day.

Như thế, năm 1945 “con thú sắc đỏ sặm” tượng trưng “từ dưới vực” lên, và mụ dâm phụ tượng trưng là “Ba-by-lôn lớn” lại leo lên lưng nó để ngồi trơ trẽn không biết xấu hổ cho đến nay (Khải-huyền 17: 3, 5, 8).

Xem thêm: Vốn Oda Là Gì Ưu Nhược Điểm Của Việc Vay Oda, Ưu Và Nhược Điểm Của Nguồn Vốn Oda

16. 9 Our identification of this beast is confirmed by some further details given by the angel: “The wild beast that you saw was, but is not, and yet is about to ascend out of the abyss, and it is to go off into destruction.”

9 Vài đặc điểm khác do vị thiên sứ ban cho giúp chúng ta biết rõ hơn về lai lịch của con thú này: “Con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư-mất” (Khải-huyền 17:8).